راهنمای Cisco AnyConnect در لینوکس

۱- ترمینال را باز کرده و دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید در صورت درخواست پسورد ، پسورد سیستم خود را وارد کنید .

sudo /sbin/modprobe tun

sudo apt-get install openconnect

 

راهنمای Cisco AnyConnect در لینوکس

راهنمای Cisco AnyConnect در لینوکس

 

۲- در این مرحله از شما تایید در خواست می کند  حرف Y را تایپ کنید و اینتر را بزنید .

راهنمای Cisco AnyConnect در لینوکس

 

۳- حال برای اتصال به سرور دستور زیرا وارد کنید . شما میتوانید به جای c5.servadd.org  از یکی دیگر از آدرس های سرور سیسکو استفاده کنید .

لیست سرور های سیسکو

sudo openconnect c5.servadd.org

 

راهنمای Cisco AnyConnect در لینوکس

 

۴- در این مرحله از شما یک در خواست تائید می خواهد که کلمه Yes را تایپ کرده و اینتر را بزنید .

راهنمای Cisco AnyConnect در لینوکس

 

۵- دراین مرحله از شما ابتدا یوزرنیم و بعد پسورد درخواست میکند و به تریب نام کاربری و کلمه عبور اشتراک خود را وارد کنید .

راهنمای Cisco AnyConnect در لینوکس

راهنمای Cisco AnyConnect در لینوکس

 

۶- شما به سرور های سیسکو به درستی متصل شدید .

راهنمای Cisco AnyConnect در لینوکس

 

نکته مهم : برای قطع ارتباط، در همان ترمینال قبلی کلید Ctrl+Z را بزنید مانند شکل زیر .

راهنمای Cisco AnyConnect در لینوکس

 


توجه: در صورتی که با موفق به اتصال به سرور شدید ولی ترافیک سیستم عامل از vpn عبور نکرد، دستورات زیر را اجرا کنید: 

 

sudo apt-get install vpnc vpnc-scripts
sudo openconnect c3.servadd.org –script=/etc/vpnc/vpnc-script


خرید آنلاین پشتیبانی